Hafan

Nid ydym bellach yn diweddaru'r wefan hon. Am yr wybodaeth ddiweddaraf ewch i wefan llywodraeth Cymru.

Croeso i Becyn Cymorth Gofalwyr Ifanc.

Bwriedir y pecyn cymorth hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd Iechyd, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n nodi gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc, ac yn dod i gysylltiad â nhw.

Mae angen i fwy o wasanaethau a phrosiectau gydweithio i gefnogi a diwallu anghenion plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys cydweithio i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc, a meithrin perthynas â nhw.

Gofalwyr ifanc yw’r plant a’r bobl ifanc hynny sy’n darparu gofal a chymorth i aelod o’r teulu sy’n anabl, yn gorfforol sâl neu’n sâl eu meddwl, neu y mae camddefnyddio sylweddau’n effeithio arnyn nhw.

Mae gofalwyr ifanc sy’n oedolion rhwng 18 a 25 oed. Bydd rhai ohonyn nhw wedi bod yn ofalwyr ifanc am lawer o flynyddoedd a bydd eraill yn dechrau mewn rôl ofalu am y tro cyntaf. Cafodd y pecyn cymorth hwn ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei gynhyrchu gan Youth Friendly, â help y Rwydwaith Gofalwyr Ifanc a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn gyffrous ac yn llawn her ichi ac – yn anad dim – yn ddefnyddiol ichi yn eich rôl broffesiynol.

Cyflwyniad

Play filmPlay film

Hyfforddiant CCUHP

CS Training

 

Arfer Da:

YC GoodPracticeEnghreifftiau o Arfer Da o wahanol feysydd.

 

Archwilio'r Pecyn Cymorth

Helpwch ni i wella:

YC HelpMae hwn yn safle newydd. Os ydych yn sylwi ar unrhyw wallau cysylltwch â ni yma.