Lles Meddwl Gofalwyr Ifanc

Mae’r gwaith y mae gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn ei wneud yn gallu eu rhoi dan bwysau mawr. Yn ogystal â blinder a straen, maen nhw’n gallu poeni, dod yn orbryderus, wynebu iselder a theimlo’u bod yn boddi.

Mae gofalwyr ifanc yn gallu cael llawer o wahanol deimladau ynglŷn â gofalu. Fe fydd yna adegau pan maen nhw’n wirioneddol fwynhau helpu eu rhiant neu eu teulu, ond fe fydd yna adegau eraill pan fyddan nhw’n cael pethau’n anodd.

Gallan nhw hefyd fod yn delio â cholli rhiant neu frawd neu chwaer yn y dyfodol o bosibl, os yw’r salwch yn farwol. Mae camu i mewn yn gynnar yn cael effaith anferthol ac fe allai olygu y byddan nhw’n osgoi neu’n rhoi’r gorau i deimlo’n isel, hunan-niweidio a mynd yn gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Gallwch chi wneud pethau i helpu, fel:

  • bod yn ymwybodol ohonyn nhw; Hyfforddiant Nodi
  • bod â rhywun yna os oes angen iddyn nhw gael rhywun i siarad â nhw;
  • gwneud yn siŵr bod yna ffôn ar gael iddyn nhw ffonio adref os oes angen iddyn nhw wneud hynny;
  • gwneud yn siŵr bod staff yn ymwybodol o’r materion y mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu;
  • darparu gwybodaeth am grwpiau gofalwyr ifanc;
  • rhannu gwybodaeth yn gyfrinachol;
  • bod ag egwyliau a thripiau ar gael;
  • gwrando arnyn nhw;
  • eu rhoi mewn cysylltiad â grwpiau gofalwyr ifanc lle gallan nhw gymdeithasu a chael cymorth oddi wrth eu cyfoedion.