Pryderon Gofalwyr Ifanc

Gallwch chi ddefnyddio’r adnodd hwn ar eich pen eich hun neu mewn grŵp.

Faint ydych chi’n ei wybod?

Argraffwch y daflen waith a’i chwblhau.

pdf-iconLawrlwytho

Canlyniadau

Os gwnaethoch chi roi X ym mhob blwch yn y daflen waith, yna rydych chi’n iawn. Dim ond rhai o’r pethau y dywedodd gofalwyr ifanc yr oedd eu hangen arnyn nhw yw’r rhain, ac mae yna fwy o lawer.

Mae’r pethau y mae gofalwyr ifanc yn eu gwneud yn amrywio’n fawr. Maen nhw’n gwneud y rôl hon ar yr un pryd â gwneud addysg amser llawn. Mae angen cymorth arnyn nhw i fwynhau eu hawl i weithgareddau plentyndod arferol, fel chwarae a hamdden. Mae’n bosibl bod gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn ceisio cydbwyso’u cyfrifoldebau gofalu â chyflogaeth neu hyfforddiant hefyd.

Sut gallwn ni helpu i ddiwallu eu hanghenion?

Mae’n bwysig bod gofalwyr ifanc yn cael eu parchu ac yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i helpu i’w cadw’n ddiogel ac yn iach. Mae angen rhoi hyfforddiant i rai gofalwyr ifanc mewn pethau fel: codi pwysau’n gywir, cymorth cyntaf, coginio, cyllidebu, gwybod sut i storio a rhoi meddyginiaeth, siopa, gwybod pa gyrsiau sydd ar gynnig a phryd, gan wneud gwybodaeth yn hawdd ac yn hygyrch, neu ddarparu trafnidiaeth.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc Cymru’n dod â gofalwyr ifanc at ei gilydd o hyd a lled Cymru i gyfarfod â Gweinidogion Cymru bob blwyddyn. Roedd eu barn ar bethau’n helpu wrth lunio Strategaeth genedlaethol ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru. Gallwch chi ddarllen am rai o’r materion y mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu a’r pethau y mae gofalwyr ifanc eu heisiau yma.