Gweithio gyda'n Gilydd

Mae Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 yn gwneud Byrddau Iechyd Lleol yn gyfrifol am weithio gydag awdurdodau lleol sy’n bartneriaid i gynhyrchu Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr. Mae’r Strategaethau hyn yn manylu ar eu modd o ddarparu gwybodaeth i ofalwyr a’u cynnwys nhw yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. Mae gan bob Strategaeth bennod ar ofalwyr ifanc.

Strategaeth iechyd meddwl newydd 10 mlynedd ar gyfer Cymru yw ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, sy’n cwmpasu pobl o bob oedran.

Gwasanaethau cymdeithasol

Daw Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym yn 2016. Mae gan bob gofalwr hawl i asesiad o’u sefyllfa ofalu, yn ogystal â’u hanghenion presennol a’r rhai yn y dyfodol. Bydd hyn yn golygu bod gan ofalwyr ifanc hawl i wybod pa wasanaethau y gallan nhw eu cael a gwybod bod yr holl wybodaeth yn gyfoes a’i bod yn hawdd dod o hyd iddi.

Canllawiau i Feddygon Teulu ar Ofalwyr.

Mae gan Feddygon Teulu ran hanfodol bwysig i’w chwarae mewn nodi gofalwyr a’u cyfeirio at ffynonellau cyngor, gwybodaeth a chymorth priodol. Mae’r canllawiau diweddaraf ar gyfer Meddygon Teulu gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol o’r enw “Supporting Carers” ar gael i’w ddarllen yma.