Gofalwyr Ifanc a Bwlio

Mae llawer o ofalwyr ifanc yn wynebu cael eu bwlio.

Mae bwlio’n gallu digwydd ar-lein, trwy negeseuon testun neu drwy gyfryngau cymdeithasol eraill, a gall fod yn gorfforol.

‘Fe fydden nhw’n aros tan roeddwn i ar y bws ac yna fe fydden nhw’n dweud pethau am fy Mam a oedd yn ddigon uchel i bawb allu clywed, ac yn fy mhlagio y byddwn innau’n dod yn yfwr hefyd.’

‘Fe ddechreuodd pan nad oeddwn i’n gallu mynd ar drip ysgol. Gwnaethon nhw ddechrau fy ngadael i allan o bethau ac rŵan maen nhw’n fy anwybyddu i’n llwyr.’

Os yw gofalwyr ifanc yn cael eu bwlio, yna rydych chi’n eiriolwr ar eu rhan a gallwch chi eu helpu.

  • Cymryd y pethau y maen nhw’n eu dweud o ddifrif a cheisio datrys y problemau.
  • Gwneud yn siŵr bod y plant a’r bobl ifanc rydych chi’n gweithio â nhw’n deall nad yw bwlio’n rhywbeth i’w oddef.
  • Trafod bwlio: beth ydyw, sut mae’n gwneud iddyn nhw deimlo a beth gellir ei wneud yn ei gylch.
  • Darganfod a oes unrhyw fwlio’n digwydd yn eich ysgol, eich clwb neu’ch gweithle. Defnyddiwch arolwg dienw lle bo angen – a gofyn i’r grŵp lunio rheolau ar gyfer ymddygiad a chytuno i gadw atyn nhw.
  • Cytuno ar ffyrdd posibl o ddatrys y broblem.

Yn bendant, peidiwch â’i anwybyddu!