Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol

Fe fydd gan bob ysgol ofalwyr ifanc.

Dangosyddion:

 • Diffyg rhyngweithio mewn gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth oherwydd blinder.
 • Bod yn hwyr neu bresenoldeb gwael.
 • Ymddygiad heriol fel dicter a rhwystredigaeth.
 • Materion yn ymwneud â bwlio.
 • Diffyg ymrwymiad o gartref neu neb yn dod i nosweithiau rhieni.
 • Gwaith cartref yn cyrraedd yn hwyr neu heb ei gwblhau.
 • Perfformiad academaidd yn gwaethygu.
 • Blinder, straen neu fethu â chanolbwyntio’n iawn.

Camau

1. Bod yn ymwybodol

Mae yna ofalwyr ifanc yn eich ysgol chi. Fe fydd gan bob ysgol yng Nghymru blentyn neu berson ifanc sy’n gwneud rôl ofalu.

2. Adnabod yr arwyddion.

Mae yna hyfforddiant yma.

3. Bod â systemau ar waith

 • Hybu ymwybyddiaeth yn yr ysgol drwyddi draw.
 • Hyfforddi staff, gan gynnwys staff newydd, ynglŷn â gofalwyr ifanc a’r rôl y maen nhw’n ei chwarae.
 • Ystyried cael cwestiwn ar eich ffurflen dderbyn fel bod rhieni neu bobl ifanc yn gallu rhoi gwybod ichi ar ddechrau eu bywyd yn yr ysgol.
 • Cynnwys gofalwyr ifanc ym mholisïau’ch ysgol.
 • Cael rhywun ar eich cynghorau ysgol neu’ch tîm cynrychiolwyr disgyblion sy’n cynrychioli gofalwyr ifanc (nid oes yn rhaid iddyn nhw fod yn ofalwyr ifanc eu hunain).
 • Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am grwpiau gofalwyr ifanc.

4. Cymorth

Rhoi’r cymorth angenrheidiol i’r plant a’r bobl ifanc hyn trwy roi rhywun iddyn nhw y gallan nhw fynd ato.

Ymhlith pethau eraill mae cael:

 • Clwb amser cinio i ofalwyr ifanc.
 • Cerdyn ‘lwfans ffôn’ fel bod gofalwyr ifanc yn gallu ffonio adref os oes angen iddyn gael gair â’u rhieni.
 • Bod yn hyblyg ag amseroedd cau neu roi amser ychwanegol ar gyfer gwaith cartref neu waith cwrs lle bo angen.
 • Neilltuo amser i gael sgwrs.