Mae gan lawer o wefannau adnoddau a gweithgareddau ystafell ddosbarth. Dyma ychydig o syniadau eraill:

Fy Niwrnod

Dywedwch wrth y plant am orwedd ar y llawr ac esgus eu bod nhw’n cysgu’n dawel. Mae’n 5 o’r gloch y bore ac wrth ichi symud trwy’r diwrnod yn galw amseroedd, dylai’r plant gymryd arnyn nhw eu bod nhw’n gwneud beth bynnag y bydden nhw’n ei wneud yr amser hwnnw ar ddiwrnod cyffredin.

Fel gweithgaredd celf, gall y plant dynnu llun o’u hunain yn ystod pob cyfnod. Mae’r gweithgaredd hwn yn gallu sbarduno trafodaethau.

Mae’n gallu dangos ichi pa blant sydd efallai ddim yn cael brecwast, sy’n cael eu gadael ar eu pennau eu hunain am gyfnodau hir neu sydd â rôl ofalu.

Adolygu Ffilmiau

Mae defnyddio ffilmiau (neu ddarnau ohonyn nhw) yn offeryn effeithiol i godi ymwybyddiaeth o fater penodol a sbarduno trafodaeth.

Enghraifft: 'About a Boy'

am fachgen

Gall y drafodaeth edrych ar:

  • Beth yw’r rôl ofalu sydd gan Marcus am ei Fam?
  • Pa effeithiau positif a negyddol y mae hyn yn eu cael ar ei fywyd?
  • Pa gymorth neu bethau fyddai’n helpu Marcus a’i Fam?

Gwahanol Sefyllfaoedd Normal

Chwaraewch y ffilm fer hon ac yna esbonio bod yna filoedd o ofalwyr ifanc a’i bod hi bron yn bendant bod yna ofalwyr ifanc yn y dosbarth hwn.

Chwaraewch y ffilm

Gallai’r trafodaethau edrych ar:

  • Pwy rydyn ni’n eu gweld mewn cymdeithas a phwy dydyn ni ddim yn eu gweld.
  • Beth yw’r gwahaniaethau rhwng gwaith tŷ a bod â chyfrifoldeb gofalu?